هودهای میکروبیولوژی
هودهای شیمیایی
میزهای یکطرفه
میزهای دوطرفه
کمد نگهداری شیشه آلات
قفسه های دیواری
میز ترازوی آزمایشگاهی
سینک و شیرآلات
هودبازویی
دوش و چشم شوی اضطراری
کمدنگهداری مواد شیمیایی
شیرآب یکطرفه
شیر هوای فشرده
شیرگاز یکطرفه
شیرگاز دوطرفه
شیرمخلوط مدل KA3-3
شیرمخلوط مدل KA3-2
شیرمخلوط مدل KA3
سینک آزمایشگاهی مدل KP7-3
سینک آزمایشگاهی مدل KP7-2
سینک آزمایشگاهی مدل KP7
چشم شوی اضطراری مدل KC3-1
چشم شوی اضطراری مدل KC3
چشم شوی اضطراری مدل KC2-1
دوش اضطراری مدل KC7
دوش اضطراری مدل KC9-1
دوش اضطراری مدل KC8
دوش و چشم شوی اضطراری مدل KC5
دوش و چشم شوی اضطراری مدل KC18
دوش و چشم شوی اضطراری مدل KC22
شیرگاز چهارطرفه مدل KB9
شیرگاز سه طرفه مدل KB8
شیرگاز دوطرفه مدل KB5
فن سانتریفیوژ رزنبرگ
فن سانتریفیوژ رزنبرگ
فن سانتریفیوژ رزنبرگ